Hjelpesider

Løsninger på vanlige FTP-problemer

Vanlige FTP-problemer


Får "ingen tilgang" ved opplasting av filer

Problem:
Du får logget inn på FTP-serveren, men når du forsøker å laste opp filer og mapper får du en feilmelding som tyder på at du ikker har tilgang/rettigheter (for eksempel "ingen tilgang" eller "access denied").

Årsak:
Dette skyldes som regel at du forsøker å laste opp filer i en mappe du ikke har tilgang til. Mange servere har egne, adskilte mapper for vanlige nettsider, nettsider som bruker SSL og for filer som deles på FTP. For å komme inn i riktig mappe når du kobler til må du enten legge mappen inn som "Servermappe" ("Remote directory") i FTP-klienten, eller du må åpne mappen manuelt etter tilkobling.

  • På våre Windows Plesk-servere heter mappen for nettsider httpdocs
  • På våre Linux cPanel-servere heter mappen for nettsider public_html

Dersom du ikke har angitt servermappe i innstillingene, logges du inn i "rotmappen" på hjemmeområdet ditt. Du har ikke tilgang til å laste opp filer og mapper direkte i rotmappen og vil derfor få en "ingen tilgang"-feilmelding hvis du forsøker å laste filer opp her.

Løsning:
Angi standard servermappe (remote directory) i FTP-programmet ditt (se velkomstmeldingen for informasjon om hvilket mappenavn du skal bruke, eller kontakt oss for å få oppgitt mappenavnet). Alternativt kan du åpne mappen du vil overføre til etter tilkobling.


Får ikke listet eller overført filer og mapper

Dersom du får logget inn, men FTP-klienten henger ved utlisting eller overføring, skyldes det brannmurproblemer på klientsiden.

Årsak:
FTP-tjenesten er delt i to "kanaler". Den ene kanalen brukes til kommandoer (blant annet innlogging), mens den andre brukes for overføring av data. Kommandoer går alltid på port 21, som er standard FTP-port. At du får logget inn på serveren viser at FTP-serveren fungerer og at du har tilgang til port 21.

For datakanalen (som også brukes for utlisting av filer og mapper) finnes to ulike overføringsmoduser med ulikt oppsett av porter:

Aktiv FTP-modus (active mode)
Når en FTP-klient (f.eks. et program på maskinen din) kobler til en FTP-server, kobler den til fra en vilkårlig port. Ved bruk av aktiv FTP-modus gir klienten (din maskin) serveren beskjed om hvilken klientport serveren skal koble til. Serveren kobler så til klientmaskinen på denne porten for overføring av data. Denne porten vil aldri være den samme som kommandoporten.

Passiv FTP-modus (passive mode)
I passiv modus får ikke serveren beskjed om å bruke en bestemt port på klientmaskinen. I stedet ber FTP-klienten (din maskin) serveren om å oppgi hvilken port som skal brukes for filoverføring. Serveren svarer ved å indikere portnummeret den har åpnet for dataoverføring. Klienten kobler så til serveren på denne porten for å overføre filer.

Hvilken modus du bør velge avhenger av brannmuroppsettet på klientmaskinen (din maskin). Har du en brannmur installert på maskinen din, en brannmur i routeren din, eller du sitter bak aksessleverandørens brannmurtjeneste, betyr det at trafikk inn mot maskinen din begrenses eller stoppes. De samme problemstillingene oppstår gjerne i et nettverk som er satt opp med NAT.

Bruk av aktiv FTP-modus innebærer at det er FTP-serveren som initierer tilkoblingen mot klienten - på en vilkårlig port som er bestemt av klienten. Siden porten er vilkårlig vil en brannmur ofte nekte serveren tilgang, og dataoverføringen vil feile. Dette gjelder selv om brannmuren er satt opp til å godta tilkoblinger på et antall forhåndsdefinerte porter, nettopp fordi porten som serveren kobler til på er vilkårlig og typisk ikke vil finnes blant disse portene.

Bruker du passiv FTP-modus er det klienten som kobler til serveren på en port som er bestemt av serveren. Siden det er klienten som kobler til serveren, vil trafikken normalt ikke bli stoppet av en brannmur (med mindre det er lagt restriksjoner på utgående trafikk).

Løsning:
Veksle mellom aktiv og passiv FTP-modus for å se hvilken som fungerer hos deg. I de fleste tilfeller vil passiv FTP-modus være det beste valget.


Jeg får ikke koblet til FTP-serveren

I sjeldne tilfeller kan årsaken være at FTP-tjenesten på serveren har stoppet. I de fleste tilfeller er det imidlertid forhold på klientmaskinen som skaper problemer.

De fleste klientbaserte brannmurer oppretter en egen FTP-regel for hver server man kobler til, det betyr at selv om FTP fungerer mot en server, kan du ha problemer mot en annen server. På Windows-maskiner skyldes normalt overføringsproblemer på FTP at brukeren i vanvare har svart bekreftende på at han vil blokkere tilgangen til FTP-serveren. Hver gang man kobler til en ny FTP-server på en Windows-maskin med brannmuren aktivert vil man få en advarsel med spørsmål om man vil tillate eller blokkere tilgangen. Spørsmålet vises bare første gang man kobler til med en ny applikasjon, og har man først blokkert tilgangen må man manuelt redigere/slette regelen før man får koblet til igjen.
 
Løsning:
Forsøk å deaktivere brannmuren på maskinen for å se om det hjelper på problemet. Dersom du kommer inn etter å ha deaktivert brannmuren, må du se om det finnes en regel som skaper problemer i brannmuroppsettet, og deaktivere eller redigere denne. Husk å aktivere brannmuren igjen etterpå! 
 
 

Utestengt fra server

Merk at du blir utestengt fra servere dersom du logger på med feil brukernavn og passord flere ganger. En slik utestengelse varer fra 15-60 minutter (avhengig av hvilken server du kobler til). Etter et stort antall mislykkede forsøk risikerer du å bli permanent utestengt. Du må da ta kontakt med oss for å få tilgang igjen. I den forbindelse trenger vi din ip-adresse, denne finner du her:

Søk i hjelpesidene:

Kategorier